Mobilné domy Senec

+421 948 922 033

Stavebné povolenie a európska norma

Najčastejšou otázkou pri kúpe mobilného domu je práve stavebné povolenie. Preto sa Vám v nasledujúcom článku pokúsime vysvetliť objasniť túto momentálne veľmi diskutovanú tému.

 

Najprv je veľmi dȏležité upresniť si čo je to mobilný dom a aké ich typy na našom trhu máme. Mnoho ľudí si titul mobilného domu na svoje stavanie privlastňuje neprávom. Mobilný dom, ako už z názvu vyplýva, by si mal zachovať určitú mobilitu. Teda napríklad montovaná drevostavba (popr. zložená z viac kusov) i keď nie je pevne spojená so zemou, ako je definované nižšie v stavebnom zákone, nemȏže byť považovaná za mobilný dom. Skúste si predstaviť túto stavbu každý mesiac demontovať a previezť na iné miesto. Myslím, že po druhej demontáži a opätovnej montáži by každý výrobca uznal, že naozaj nemȏže byť klasifikovaná ako mobilný dom. V tomto prípade definícia „mobilný“ naozaj neznamená odviezť časti domu na pozemok, tam ich zložiť dohromady a len naoko pevne nespojiť so zemou. Tým som chcel v tomto odstavci naznačiť, že veľa ľudí neprávom priraďuje definíciu mobilného domu rȏznym stavbám, montovaným domom atď., práve kvȏli ich hlavnej výhode nepotreby stavebného povolenia, aby sa vyhli kontaktu so stavebným úradom alebo prípadnému zamietnutiu realizácie ich rekreačních alebo celoročne obývateľných „stavieb“ alebo aby mohli umiestniť ich nemobilný domček na nestavebný pozemok.

 

V druhom rade by som chcel pripomenúť vlastnú podstatu mobilných domov. Mobilné domy sú využívané predovšetkým pre rekreačné účely a to na miestach, ktoré slúžia k určitému typu rekreácie alebo relaxu. Väčšina takých miest sa nachádza mimo mesta, teda v prírode, záhradkách, v blízkosti vodných nádrží, v horských oblastiach, viniciach, pri lese atď. A práve tu nájdeme jeden z hlavných dȏvodov vzniku mobilných domov „Šetrenie prírody a životného prostredia“. Prečo ničiť tieto miesta v prírode akoukoľvek zástavbou. Mobilný dom mȏžeme priviezť a odviezť takmer kedykoľvek, manipulovať s ním na pozemku, presúvať medzi rȏznymi miestami a to len za pomoci automobilu alebo traktora s tažným zariadením. Mobilný domček má pod sebou kovový podvozok s kolesami. Nachádza sa najmenej cca 80cm nad zemou. Všetko pod ním teda zostáva vzdušné a akýmkoľvek stavebným remeslom nedotknuteľné. Teda ohľaduplnosť k prírode je jedným z hlavných predností a dȏvodov vzniku mobilných domčekov. Toto by malo byť hlavným dȏvodom prečo by úrady mali tento druh rekreačného objektu svojím spȏsobom tolerovať. Bohužial sa poslednú dobu definícia mobilných domov dosť zneužíva a veľa objektov se právom, pár i neprávom, dostáva do sporu so stavebným úradom a táto téma se stáva diskutovanejšou.

 

Ešte si upresníme, čo teda vlastne mȏžeme za mobilný domček považovať. Tieto statické karavany, ako to vyplýva z doslovného anglického prekladu, sú vyrábané podľa európskej normy EN 1647. Mȏžu byť ťahané po neverejných pozemných komunikáciách pomocou ojí s prípojným zariadením podľa normy ISO 50 pomocou auta, traktora alebo iného stroja s ťažným zariadením. Majú prevažne kovový podvozok, ktorého súčasťou sú minimálne dve kolesá. Mobilné domčeky by mali byť prispȏsobené i k využívaniu na mieste bez sieťových prípojok. Ako zdroj tepla sa najčastejšie využíva propan-butanová fľaša, pre elektrinu mȏžu poslúžit solárne panely alebo centrála, odpad sa odvedie do septiku a voda se dá získať napr. z dažďových nádrží alebo studne. Domček by se mal skladať z jedného kusu a nie zmontovaním viacerých častí. Na koniec tohto článku prikladáme pre upresnenie citáciu zákona a priloženú euronormu

 

EURÓPSKA NORMA

 

Mobilné domy spadajú do kategórie Karavanové mobilné domovy a Obytné vozidlá na voľný čas, ktorý je definovaný slovenskou normou STN EN 1647, vychádzajúcou z Evrópskej normy EN 1647:2004.

Snímek-obrazovky-2016-02-23-v-9.19.38

STAVEBNÉ POVOLENIE

 

Slovenský stavebný zákon (č.50/1977 §43) definuje stavbu následovne :

 

ODDIEL 1

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 43

Stavba

(1) Stavba je stavebná konštrukcia postavená stavebnými prácami zo stavebných výrobkov, ktorá je pevne spojená so zemou alebo ktorej osadenie vyžaduje úpravu podkladu. Pevným spojením so zemou sa rozumie

a) spojenie pevným základom,
b) upevnenie strojnými súčiastkami alebo zvarom o pevný základ v zemi alebo o inú stavbu,
c) ukotvenie pilótami alebo lanami s kotvou v zemi alebo na inej stavbe,
vysvetlenie a), b), c) :
Mobilný dom sa nespojuje pevne so zemou. Štandardne sa pokladá na podkladový materiál (betónové kocky, dlaždice, kovové nožky).

d) pripojenie na siete a zariadenia technického vybavenia územia,
vysvetlenie :
V prípade, že už na pozemku máte elektrickú prípojku, nemusíte ďalej riešit stavebné povolenie.
Mobilný dom je pripojený klasickou zásuvkou (220) k už stávajúcej sieti – chová sa teda ako bežný spotrebič.

V prípade, že na pozemku nemáte elektrickú prípojku, musíte zažiadať o stavebné povolenie alebo vyriešiť zdroj el.energie alternatívnou variantou (napr. Elektrocentrála)
e) umiestnenie pod zemou.

 

westbrook-langdale-tomasov-03